Úvod


Název projektu: Mezioborově orientovaná spolupráce v metrologii s chladnými kvantovými objekty a vláknovými sítěmi

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008460

Jedná se o projekt z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Dlouhodobá mezisektorová spolupráce, prioritní osa PO1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum.

Představujeme projekt vytvoření partnerské sítě orientovaný na mezisektorovou spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a průmyslovým podnikem se zaměřením na rozvoj kvantových technologií v České republice. Projekt nastartuje společný výzkum v metrologii s chladnými kvantovými objekty orientovaný na aplikace pro nové fotonické služby a přispěje zároveň ke zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu v oboru telekomunikací a fotoniky.

Tento projekt je spolufinancován EU.Řešitel projektu: Ing. Ondřej Číp, Ph.D.

Partneři projektu: Univerzita Palackého v Olomouci , ČD – Telematika a. s.

Doba realizace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022